• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Related:

Resources with Rosenadlers stiftelse för förvärv av europeiska mynt och medaljer till Uppsala universitets myntkabinett (43)
Persons connected to Rosenadlers stiftelse för förvärv av europeiska mynt och medaljer till Uppsala universitets myntkabinett (1)

Rosenadlers stiftelse för förvärv av europeiska mynt och medaljer till Uppsala universitets myntkabinett

(Organisation)

Time period

Start year 1797

History

Stiftelsen tillkom genom gåvobrev av presidenten och riddaren Carl A. Rosenadler, undertecknat i Stockholm den 9 november 1797. Ursprungligt kapital 600 riksdaler banco. Rosenadler var bl a. Kansliråd i Utrikes expeditionen och vid sin avgång 1777 erhöll han "namn och värdighet av president".

Source

Uppsala Akademiförvaltning; Th. Brandberg och Johan von Bahr: Urkunder och författningar angående donationer vid Upsala kongl. universitet, Uppsala 1902, s. 178-181.

Notes

Huru denna fond uppkommit framgår af följande Utdrag ur protokoll, hållet hos Consistorium Academicum i Upsala den 15 November 1797.

§ 2.
Berättade Rector, det hade Herr ÄrkeBiskopen, ProCancelleren och Commendeuren Doctor von Troil behagat lemna honom del af et af Herr Presidenten och Riddaren af Kongl. Nordstierne orden Rosenadler til förmon för Kongl. Aademiens mynt Cabinet gjordt anbud, enligt följande af Herr Presidenten och Riddaren lemnade skriftel. förklarande:

»Det smickrande vedermäle af benägen ihogkommelse, som Kongl. Academien i Upsala för någon tid sedan har täcks lemna mig, medelst et Exemplars tildelande af den öfwer Hans K. Höghets Hertigens af Södermanland Cancellariat slagne wackra Medaille, har hos mig wäckt eftersinnande, om och på hwad sätt jag i någon del måtte kunna bidraga till Kongl. Academiens Mynt Cabinets formerande.
Kongl. Upsala Academie lärer wara den enda i Riket, som har en serskild Profession inrättad för numismatiquen. Anledningen dertil härrör förmodligen af den utmärkt wackra och talrika samling af Swenska mynt från flera åldrar tilbaka; men då redan en myckenhet lärda och omständeliga afhandlingar i det ämnet af trycket utkommit, lära inga särdeles uptäckter och utarbetningar derutinnan kunna förwäntas. Det förråd Academien må äga af fordna Grekiska och Romerska mynt, lärer wara så litet, at det icke heller kan lemna många ämnen til underwisningar i en vetenskap som på andra ställen, wid mångfaldiga större tilgångar och under kostsama Böckers och Kopparsticks utgifvande, blifwit til Lärdes kunskap framlagde.
Et almännare och tör hända mera praktiskt föremål tyckes kunna blifwa för numismatiska Professionen i Upsala, om densamma ägde tilgång til et exemplar af alla uti Europa gångbara mynt. Kostnaden dervid torde i första påseende förekomma nog dryg; men när man erinrar sig, at myntförändringar snart sagt i alla stater sorgfälligt undvikas, och at sjelfwe myntsorterne på de flesta ställen icke utgöra et stort antal, såsom at til exempel här i Swerige en Sp. Ducat, en hel Riksdaler, en 2/3, en 1/3, en 1/6, en 1/12, en 1/24-dels Riksdalrar utgöra alla gångbara Guld- och Silwermynt, som tilsammans icke innefatta fulla wärdet af 6 Rdrs B:co och skiljemynt i koppar kan anses såsom aldeles obetydelig, torde det finnas, at ingen större fond til omnämnde Samling nödwändigt erfordras, än at den äfwen af enskilda medel må kunna åstadkommas.
För min del ser jag ock möjligeten dertil på efterföljande sätt. Tid efter annan har jag haft tilfälle at inwäxla några främmande mynt; men de kunna icke vara tillräckeliga til annat än en liten begynnelses görande: mera wäntar jag derutaf, at jag hos en mycket säker och förmögen Handlande, emot dess Revers och förskrifven ränta af 6 för hundrade om året, har et utestående lån af Sexhundrade Rdr. B:co, och hwaraf jag icke uttagit interesse för 2 år och 5 månader tilbaka. När denna tilgång så anwändes, at för den förfallne räntan ottatio sju Rdr. et särskilt skåp til denna art af samling uphandlas, och sjelfwa Capitalet af 600 Rdr. B:o för all framtid orubbad bibehålles, til at af det årliga interessset 36 Rdr. inwäxla de främmande mynt från serskilte Stater, som man kan öfwerkomma, tror jag icke många år skola åtgå, innan en nästan fullständig samling af alla gångbara Europeiska mynt ernåtts, och at i framtiden af sjelfwa årliga räntan något öfwerskott skall blifwa, at äfwen någon enskild Medailles eller i wisst häseende märkelig Pennings inköp nyttjas.
Wid så förmerade ämnen anser jag otwifweligt, at den lärde och berömlige mannen, som nu förestår numismatiska Professionen, samt dess framdeles efterträdare icke lära sakna tilfällen at uti Föreläsningar för den studerande Ungdomen gifwa säkra grunder til allmän insigt i mynt Wetenskapen, egenteligen til deras nytta, som framdeles uti Cameral och Handels ärender wilja gagna sig och det allmänna, äfwensom den Ungdom, hwilken ärnar företaga utrikes resor, kan erhålla nyttiga anwisningar, at efter hwarje orts beskaffenhet och omständigheter wända sina wäxlar uti de fördelaktigaste Myntsorter, samt undwika den olägenhet och de bedrägerier, som eljest derwid torde kunna möta.
Då man ock mäst öfweralt i Europa winlägger sig om, at Mynt blifwa väl och wackert förfärdigade, samt Regenternes bröstbilder med likhet träffade, kan genom förråd deraf ej mindre med tiden en både prydelig och waraktig Portrait Samling winnas, och om sjelfwa de så kallade wackra Konsters tilwäxt uti Europa och dess serskilda Stater et tilförliteligit omdöme fattas.
Skulle förestående mina wälmenta tankar finnas förtjena Kongl. Academiens bifall, är jag beredd, at genast skrida til werkställande af hwad på mig härutinnan ankommer. Lättaste sättet dertil torde wara, om denna min offert af Kongl. Academiens Herr Rector Magnificus anmäles hos Ampl. Consistorium Academicum och på händelsen af bifall, uti Kongl. Academiens Protocoll intages och omständeligt Extractum Protocolli mig deröfwer meddelas, med utfästelse, at denna Inrättning i alla tider fast och orubbeligen wid Kongl. Academien skall bibehållas. En lycklig omständighet tror jag ock kunna blifwa, at Kongl. Academiens så wördnadswärda, som för dess flor nitfulla Pro Cancellarius, Högwördigste Herr Doctorn och ÄrkeBiskopen U. von Troil är nu i Stockholm wistande, och på Consistorii anmodan torde benäget wilja emottaga, så wäl de Mynt, jag sjelf haft tilfälle at inwäxla, som ock i synnerhet den förut omnämnda Reversen på 600 Rdr. B:co med den förfallna räntan 87 Rdr. och mig deröfwer quitto meddela, hwarefter på Kongl. Academiens egen pröfning och anstalt beror, antingen densamma ytterligare hos Låntagaren, på samma wilkor som förut, ännu på
några år, i fall han dermed är nögd, blifwer qwarstående, eller, om tilfälle dertil gifwes, til någon Fastighets uphandlande, såsom det säkraste, ju förr dess häldre kan nyttjas.
Stockholm d. 9 Nov. 1797.
CARL A. ROSENADLER. »

Och som Consistorium Acad. ej mindre häruti igenkände et nytt bewis af Herr Presidentens och Riddarens redan förut på et utmärkt sätt ådagalagde kärlek och wälwilja för detta Lärosäte, än insåg den nytta genom den af Herr Presidenten och Riddaren föreslagne inrättning til samling af de i Europa gångbara mynt, för Mynt Wetenskapen och dess Idkare är at förnränta, äfwenså det ökade wärde K. Academiens Mynt Samling derigenom skall winna; Så Resolverades, det skulle, uti til Herr Presidenten och Riddaren afgående skrifvelse, förklaras den synnerliga fägnad och wördnadsfulla erkänsla, hwarmed Cons. Acad. skall emottaga Herr Presidentens och Riddarens frikostiga och för denna K. Academien gagnande anbud, jemte försäkran, det Cons. Acad. skall göra sig et nöje af at besörja, ået Herr Presidentens och Riddarens ädelmodiga gåfwa, så widt på Consistorium ankommer, under wård af Præfectus Nummophylacii, altid skall anwändas til dess ändamål samt Mynt Cabinettets förmon och utwidgande. Och som i anledning af Herr Presidentens och Riddarens förslag, Herr Ärke Biskopen Pro Cancelleren och Commendeuren von Troil täckts åtaga sig, at å K. Academiens wägnar emottaga och quittera så wäl den samling af gångbara
Europeiska Mynt, hwilken Herr Presidenten och Riddaren förklarat sig wilja til K. Academiens Mynt Cabinet förära, som den revers på 600 Rdr B:o jemte derå uplupna ränta 87 Rdr, som Herr Presidenten och Riddaren i förenämnde af seende anslagit; Så Beslöts, det skulle behörig fullmagt härtil för Herr Ärke Biskopen, Procancelleren och Commendeuren expedieras; äfwen som
Utdrag af detta Protocoll kommer at derjemte bifogas.

Ex protocollo
B. Frondin.

Genom räntebesparingar har ursprungliga fonden, 600 rdr banko, tillväxt så, att den vid 1902 års ingång utgjorde 2,750 kr.

Links

Related organisations

Identifiers

alvin-organisation:789 (alvin)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!