• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work
previewImage
Left cover, outside

Svenske-danske krigs under det er Guds underlige gierninger, som den underlige Gud giorde i Danmarck, udi sidst forleden feide. Hvilcke bleffve høytideligen met stor tacksigelse, Gud til loff och ære, udi en offentlig tale opregnede, met en ferdig hukommelse, udi menige prowesters sambqvemb, paa Lunde waars landemode 14 april. 1646 aff ærverdig, hæderlig oc høylerd mand D. Peder Winstrup. Doctor i den H. Skrift zc. voris kiere høyverdige fader oc biskop her i staane: oc bleffve de prentede effter meenige skaanske præsteskabs store begiering oc attraa, men siden fortolckede oc aff det latinske paa vort danske tungemaal udsætte. Aff Peder Hermandsøn, rectore i Malmøes skole.

(Text)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!