• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Marjestad såsom den nu ånyo med gator, qvarter och tomter är anlagd och utstakat jemte ock afritning öfver bemälte stad såsom den tilförne hafver varit med gator, qvarter och tomter belägen varandes bemälte gamla afritning af fördetta landtmätaren Magno Filmer afmätt, och nu den nya och sednare efter högwälborne Baron ock landshöfdingenHer Policarpi Cronhielms befallning uti högbemältes herns närvaro af underteknade in october 1693 afmätt och utstakad. Sven Broddesson, Christoph Hierpe. Originalet förvaras vid Öfverintendens contoiret hvar efter denna cop. är tagen 1797 af F. A. Wiblingen.

(Map)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!