• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work
previewImage
Left cover, outside

Ny Apomasaris dröm-book, thet är en upsats på allehanda slags drömmar hwilka man icke allenast effter the indianers, persers och aegyptiers lära, har befunnit sanne, utan och af långlig förfarenheet och noga upteknande förmärkt, ofehlbart träffa in med sine uthtydningar allom dem som gärna åstunda weta, hwad i framtijden hända skall, och icke äro grekiskan, latinen och tyskan, uppå hwilka hon för sin sanfärdigheet skull åtskillige gånger är utkommen, mächtige, til tienst och nytta öfwersatt. Af Heliander.

(Text)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!