• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
123
 • 1.
  Charta öfwer den wäg, som wid deras Mters kröning af processionen kommer at föllias, samt öfwer regementernes upställande en haye och paradering, författad af hans Kongl. Mayt sielf in octobri 1751.
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1751
  Handritade kartor, Sverige 31334
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Afritning efter en gammal Charta som är gjord wid slutet af sjuttonde Seculum, med Titel: Plan eller grundtechningen aff Dannewijkz schantzen - med dess omkringh liggande landh.
  Björnstjärna, Johan, 1729-1797 (creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1796
  Handritade kartor, Sverige 41394
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Afritning öfwer wallarne eller afsättningarne emellan Upsala Kongl. slottsgård och lustträdgården, tillika med några åkerstycken utom trädgården, upprättad år 1787 af Carl H. Bäck.
  Bäck, Karl Henrik , 1742-1814 (surveyor)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1787
  Handritade kartor, Sverige 49759
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Charta öfver Rotneby. : Copierat 1785 af Casper M. Espman, com. landtm. Denne charta cop. 1799 d. 7 maij af C. D. Gyllenborg.
  Espman, Casper Magnus, 1720-1791 (surveyor)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 42504
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Planta och geometrisk afrijttning upå Marstrana stads tompter, gator, små gränder och berg med mera som notabelt kunna wara hvi[l]ket alt finnes på chartan.
  Felterus, Kettil Classon, ca 1620-ca 1695 (surveyor, copy after)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map ca 1760-1811
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Plan på Westerwiks stad enlig den till Kongl. May:ts Öfwerintendentscontoiret, af magistraten, inlemnade ritning som den flifvit författad år 1707 af Samuel Frigelo. : Rit. af Gyllenborg år 1793.
  Frigelii, 1652-1726 (surveyor)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map 1793
  Handritade kartor, Sverige 45816
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Charta öfver Malmköpings stad. Belägen uti Lilla Malma sochn och Villåttinge h:ad uti Södermanland. Cop. 1787 af major L. Melin. Cop. 1798 af landtmät. Carl Christ. Graff. Ånyo ren. 1799 utaf F. A. Wiblingen.
  Graff, Carl Christian, 1769-1838 (surveyor)
  Viblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (engineer)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 46377
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Charta öfver situation på den delen af Motala ström som är emelan siöarne Norrby och Roxen jemte afvägningarne på marken. : Cop. octob. 1797 af C. D: Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Landscrona stads beskaffenhet år 1707.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1707
  Handritade kartor, Sverige 52147
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Charta öfwer fästningen Bohuus. Hellsingfors d. 26 maij 1748. O. Rhenström.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1748
  Handritade kartor, Sverige 42553
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Laholm. Mätt 1799.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 43890
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Charta öfver staden Kiöping. Författadt 1782. Rit. 1799.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 52675
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Ljdköping författad af landtm. Sv. Lefler år 1750. Cop. 1798.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 51334
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Landscrona nya stad enligit aproberade deseinen 1763. Cop. 1799.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 52144
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Charta öfwer Luhleå stads belägenhet. Afmätt åhr 1750, af Es. Hackzell.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1750
  Handritade kartor, Sverige 50325
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Luleå stad. Författad 1790.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1790
  Handritade kartor, Sverige 50328
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Mariaestads grundritning enlig den af konung Carl XI aproberade ritning efter branden år 1693 samt samma år i october utstakat af Sven Broddesson. Rit. maj 1794 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map 1794
  Handritade kartor, Sverige 51388
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Mariaestads gamla grundritning, innan 1693 års bran af lantmätaren Magnus Filmer. Rit. maij 1794 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map 1794
  Handritade kartor, Sverige 51387
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Plancarta öfver Kongl. Skeps och Castel Holmarne med en del af Kongl. Diurgården samt Blasieholmen och Skepsbron
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1792
  Handritade kartor, Sverige 41086
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Grundritning öfwer Stockholms stad enlig den i stadens archivo öfver hufvudstaden warande carta.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map 1794
  Handritade kartor, Sverige 38491
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Grundritning öfwer hufvudstaden Stockholm enligt den i stadens archiwo warande carta.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1794
  Handritade kartor, Sverige 38472
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Projecterad generalplan öfver Kongl. Artillerigården med dess der nedanföre tilhörige platser, som sträcka sig til Ladugårdslandsviken. : Stockholm den 8 augusti 1772. A. E. Gete.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1772
  Handritade kartor, Sverige 40915
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Planritning öfver Falu stad författad och afmätt år 1761 av Nils Kiellström och Ab. Siölin. Copia utaf C. D. Gyllenborg pinxit år 1792.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map 1792
  Handritade kartor, Sverige 42935
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Charta öfver Falsterbo afmädt 1751 af landtmät. Gotfred Ihn. Cop. 1799.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 44766
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Borås stad. Renov. 1789 af Vesterstrand. Cop. 1798.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 50522
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Askersund författad 1783.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1783
  Handritade kartor, Sverige 44324
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Charta öfver fyrbåkens, på Ölands södra udde belägenhet. : Rit. 1797 aug. af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Geometrisk charta öfwer Ekeby gård uti Upland, Wallentuna härad och Fresta sokn belägen; såsom den med sina 6 stycken torp finnes affattad och beskrifwen af framledne landtmätaren Carl Eneberg åhr 1700.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1750
  Handritade kartor, Sverige, stort format 473454
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Charta öfver Afvestad. Författad 1705 af Carl Ekman.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1705
  Handritade kartor, Sverige 42858
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Generalplan af Fallu kungsgård, eller landshöfdingesäte. Afmätt på landshöfdingens befalning af And. Ahlberg år 1763. Copia af C. D. Gyllenborg år 1792.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map 1792
  Handritade kartor, Sverige 43053
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Carta öfwer Enkiöping stad. Cartan öfver stadens ägor är af år 1733. Rit. nov. 1795 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map 1795
  Handritade kartor, Sverige 47435
  Uppsala universitetsbibliotek
123

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!