• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
123
 • 1.
  Charta öfwer den wäg, som wid deras Mters kröning af processionen kommer at föllias, samt öfwer regementernes upställande en haye och paradering, författad af hans Kongl. Mayt sielf in octobri 1751.
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1751
  Handritade kartor, Sverige 31334
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Afritning efter en gammal Charta som är gjord wid slutet af sjuttonde Seculum, med Titel: Plan eller grundtechningen aff Dannewijkz schantzen - med dess omkringh liggande landh.
  Björnstjärna, Johan, 1729-1797 (creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1796
  Handritade kartor, Sverige 41394
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Afritning öfwer wallarne eller afsättningarne emellan Upsala Kongl. slottsgård och lustträdgården, tillika med några åkerstycken utom trädgården, upprättad år 1787 af Carl H. Bäck.
  Bäck, Karl Henrik , 1742-1814 (surveyor)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1787
  Handritade kartor, Sverige 49759
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Brahestads grundritning : enligt den till Öfwerintendenscontoirets inlemmade ritning, afmät och förfatad af e.o. lantmätaren Jonas Cajanus år 1750
  Cajanus, Jonas, 1716-1785 (other)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1750-1795
  55573
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Charta öfver Rotneby. : Copierat 1785 af Casper M. Espman, com. landtm. Denne charta cop. 1799 d. 7 maij af C. D. Gyllenborg.
  Espman, Casper Magnus, 1720-1791 (surveyor)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 42504
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Charta öfver staden Gustavia på öen S:t Barthelemy : Enligt sista Mätningen slutad den 1 april 1791. af Samuel Fahlberg Doct. Medeci:
  Fahlberg, Samuel, 1758-1834 (cartographer)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (art copyist)
  map 1799
  58420
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Planta och geometrisk afrijttning upå Marstrana stads tompter, gator, små gränder och berg med mera som notabelt kunna wara hvi[l]ket alt finnes på chartan.
  Felterus, Kettil Classon, ca 1620-ca 1695 (surveyor, copy after)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map ca 1760-1811
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Plan på Westerwiks stad enlig den till Kongl. May:ts Öfwerintendentscontoiret, af magistraten, inlemnade ritning som den flifvit författad år 1707 af Samuel Frigelo. : Rit. af Gyllenborg år 1793.
  Frigelii, 1652-1726 (surveyor)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map 1793
  Handritade kartor, Sverige 45816
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Charta öfver Malmköpings stad. Belägen uti Lilla Malma sochn och Villåttinge h:ad uti Södermanland. Cop. 1787 af major L. Melin. Cop. 1798 af landtmät. Carl Christ. Graff. Ånyo ren. 1799 utaf F. A. Wiblingen.
  Graff, Carl Christian, 1769-1838 (surveyor)
  Viblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (engineer)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 46377
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Carta öfver Observatorium och des belägenhet
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator)
  map 1791
  40873Topografiska handt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Geo Hydrographisk charta öfwer [Gotland]
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1734
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Grundritning af den delen utaf Kymmenä strömmen som flyter igenom byen Hirfwenkåski [Hirvikoski] : hvarest ryssarne woro sinnade at gjöra dess desente
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1712?
  30951Hist. pl. sv.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Carta öfwer Christiannopels stads belägenhet.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map ca 1796
  42471Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Charta öfver situation på den delen af Motala ström som är emelan siöarne Norrby och Roxen jemte afvägningarne på marken. : Cop. octob. 1797 af C. D: Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Jacobsstads grundritning och belägenhet
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55717
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Project till den nua stadens anläggande på Wästra-Kaskön i Närpis sochn och Österbottens län ...
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1775
  55733
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Jacobstads grundritning enlig den af Wikar författade carta af år 1735
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55719
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Christinaestads grundritning
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map ca 1794
  55772
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Generalcarta öfver Ålandh
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1772
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Charta öfwer största dehlen af Stor-Förstendömet Finland
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1772
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Grundritning öfwer Brahestad, : siöstad belägen 69 1/4 mil från Åbo, 8 1/4 mil från Uleå uti Uleåborgs län ...
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55572
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Nycarleby stads grundritning iemte des utseende
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55837
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Caiana stads grundritning : enlig den till Öfverintendenscontoiret inlemnade carta
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55726
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Christinaestads grundritning...
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map ca 1794
  55770
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Gamle Carleby stads grundritning enlig den til Öfverintendenscontoiret inlemnade carta
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1794
  55593
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Charta öfver en del af Savolax
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other)
  map 1781
  Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Carta öfver Finska nationalkyrkan Fredrich kallad enligt den bland kyrkans handlingar warande carta. : Rit. nov. 1795 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (other, former owner)
  map 1795
  Handritade kartor, Sverige 39068
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Landscrona stads beskaffenhet år 1707.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1707
  Handritade kartor, Sverige 52147
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Charta öfwer fästningen Bohuus. Hellsingfors d. 26 maij 1748. O. Rhenström.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1748
  Handritade kartor, Sverige 42553
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Laholm. Mätt 1799.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 43890
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Charta öfver staden Kiöping. Författadt 1782. Rit. 1799.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 52675
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Ljdköping författad af landtm. Sv. Lefler år 1750. Cop. 1798.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1798
  Handritade kartor, Sverige 51334
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Landscrona nya stad enligit aproberade deseinen 1763. Cop. 1799.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 52144
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Charta öfwer Luhleå stads belägenhet. Afmätt åhr 1750, af Es. Hackzell.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1750
  Handritade kartor, Sverige 50325
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Luleå stad. Författad 1790.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1790
  Handritade kartor, Sverige 50328
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Mariaestads grundritning enlig den af konung Carl XI aproberade ritning efter branden år 1693 samt samma år i october utstakat af Sven Broddesson. Rit. maj 1794 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map 1794
  Handritade kartor, Sverige 51388
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Mariaestads gamla grundritning, innan 1693 års bran af lantmätaren Magnus Filmer. Rit. maij 1794 af C. D. Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map 1794
  Handritade kartor, Sverige 51387
  Uppsala universitetsbibliotek
123

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!