• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Geologisk öfversigts-karta öfver Skåne av N.P. Angelin
  Angelin, Nils Peter, 1805-1876 (cartographer)
  Druckerei Dr. C. Wolf & Sohn, München (printer)
  map 1859 [1877] Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 2.
  Franz Beyschlag Geologische Karte der Erde : bearbeitet mit Unterstützung durch sie Preussische Geologische Landesanstalt / bearbeit und herausgegeben von Dr. Franz Beyschlag, Presidänt a. D., Berlin ; Wissenschaftliche Redaktion: Dr Walter Schriel, Berlin
  Beyschlag, Franz, 1856-1935 (author, editor)
  Schriel, Walter, 1892-1959 (scientific advisor)
  Preussische Geologische Landesanstalt (editor)
  map 1929-32 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 3.
  Geologisk karta öfver Fyris åns dalbäcken : upprättad år 1856
  Erdmann, Axel, 1814-1869 (cartographer)
  map 1856 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 4.
  Öfversigt öfver glaciallerans (hvarfviga lerans och hvarfviga mergelns) utbredning : upprättad under åren 1863 - 1865 af A. Erdmann
  Erdmann, Axel Joachim, 1814-1869 (cartographer)
  Sveriges geologiska undersökning (publisher)
  map 1865? Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 5.
  Special-kartor öfver Tosterups socken : [upprättad af Edvard Erdmann m.fl.]
  Erdmann, Edvard, 1840-1923 (cartographer)
  Sveriges geologiska undersökning (publisher)
  map Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 6.
  Geognostisk karta öfver Sverige södra delen till 64⁰ n. latitud : på Bruks-societetens anmodan upprättad af J.H. af Forsselles under åren 1838-1855
  Forsselles, Jakob Henrik af, 1785-1855 (cartographer)
  Jernkontoret (collaborator (unspecified))
  map [1856] Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 7.
  Sketch map of the geology of New Zealand
  Hector, James, 1834-1907 (cartographer)
  1869 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 8.
  Geological sketch map of New Zealand : constructed from official surveys and the explorations of Dr. F. von Hochstetter, Dr. Julius Haast and others by
  Hector, James, 1834-1907 (cartographer)
  Hochstetter, Ferdinand von, 1829-1884 (research team member)
  Haast, Julius von, 1822-1887 (research team member)
  Berggren, Sven, 1837-1917 (other)
  map 1873 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 9.
  Geognostisk karta öfver mellersta och södra delarne af Swerige : af W. Hisinger
  Hisinger, Wilhelm, 1766-1852 (cartographer)
  map 1832 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 10.
  Matjords- och alfkarta med höjd-kurvor öfver större delen af inegorna till egendomen Skottorp i södra Halland / upprättad år 1871 af Leon. Holmström och Axel Lindström
  Holmström, Leonard, 1840-1919 (cartographer)
  Lindström, Axel, 1839-1911 (cartographer)
  map 1871 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 11.
  Geologisk alf- och höjdkarta öfver större delen af egendomarne Skottorps och Dömmestorps inegor, Hallands län / upprättad år 1871 af Leon. Holmström och Axel Lindström
  Holmström, Leonard, 1840-1919 (cartographer)
  Lindström, Axel, 1839-1911 (cartographer)
  map 1871 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 12.
  Geologisk kart over Oslo og omegn / sammenstillet av O. Holtedahl og J.A. Dons
  Holtedahl, Olaf, 1885-1975 (cartographer)
  map 1919? Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 13.
  Praktisk geologisk karta öfver Farsta och Gustafsberg med utgårdar, torp och lägenheter i Stockholms län / upprättad år 1887 af J. Jönsson
  Jönsson, Jöns, Ca 1840-1920 (cartographer)
  map [1890] Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 14.
  Geologisk kart over det Sondenfjeldske Norje : omfattende Christiania, Hamar og Christiansands stifter : optaget ifolge foranstaltning af den kongl. norske regjerings departement for det indre : med benyttelse af aeldre kartor og iaktagelser af professor B.M. Keilhau, hr. J. Hörbye o. fl. /ved Theodor Kjerulf og Tellef Dahll
  Keilhau, Baltazar Mathias, 1797-1858 (researcher)
  Kjerulf, Theodor, 1825-1888 (cartographer)
  Dahll , Tellef, 1825-1893 (cartographer)
  Kongl. norske regjerings departement for det indre (editor)
  map 1858-1865 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 15.
  Geologisk kart over Christiania omegn / af Theodor Kjerulf
  Kjerulf, Theodor, 1825-1888 (cartographer)
  map 1864 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 17.
  Profil fra Flekkefjord till Lyngdal : optaget af Th. Kjerulf 1865
  Kjerulf, Theodor, 1825-1888 (cartographer)
  Kongl. norske regjerings departement for det indre (publisher)
  map 1858-1865 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 18.
  Geologisk kart over det Söndenfjeldske Norge : I. Christiania og Hamars stifter i 6 blade / optaget ... ved Theodor Kjerulf og Tellef Dahll 1858-1865
  Kjerulf, Theodor, 1825-1888 (cartographer)
  Dahll , Tellef, 1825-1893 (cartographer)
  Kongl. norske regjerings departement for det indre (publisher)
  map 1858-1865 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 19.
  Geologisk kart over det Söndenfjeldske Norge : II. Christiansands stift i 4 blade / optaget ... ved Theodor Kjerulf og Tellef Dahll 1858-1865
  Kjerulf, Theodor, 1825-1888 (cartographer)
  Dahll , Tellef, 1825-1893 (cartographer)
  Kongl. norske regjerings departement for det indre (publisher)
  map 1858-1865 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 20.
  Översikt över Skånes hydrogeologi : karta över berggrund, grovsediment och jordlagerföljder
  Nilsson, Kaj, 1928- (cartographer)
  Gustafsson, Ove, 1938- (cartographer)
  map 1968 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 21.
  Geologisk karta öfver Bullarens och Sörbygdens härader uti Bohuslän : upprättad år 1863 av E.W. Olbers
  Olbers, Elam Willgott, 1816-1895 (cartographer)
  Sveriges geologiska undersökning (publisher)
  map 1863 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 22.
  Geologisk öfversigtskarta öfver Götheborgs och Bohus län : upprättad år 1867 af E.W. Olbers
  Olbers, Elam Willgott, 1816-1895 (cartographer)
  Sveriges geologiska undersökning (publisher)
  map 1867 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 23.
  Geologiska karta öfver Inlands Torpe härad uti Bohus län : upprättad år 1858
  Olbers, Elam Willgott, 1816-1895 (cartographer)
  Sveriges geologiska undersökning (publisher)
  map 1858 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 25.
  Geologisk atlas öfver Norbergs bergslag / på bekostnad af Jernkontoret upprättad åren 1892-93 af Sveriges geologiska undersökning genom Walfr. Petersson
  Petersson, Walfrid, 1862-1933 (cartographer)
  Jernkontoret (funder)
  Sveriges geologiska undersökning (publisher)
  map [1893] Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 26.
  Geologisk karta öfver Sulitelma grufvefält : på grundlag af und.löjtn. O. Kjellströms topografiska mätningar och geologiska undersökningar af O. Nordenskjöld och P. Holmqvist : sammanstäld af prof. Hj. Sjögren
  Sjögren, Sten Anders Hjalmar, 1856-1922 (researcher)
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  Nordenskjöld, Nils Otto Gustaf, 1869-1928 (researcher)
  map 1898-1900? Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 27.
  Geologisk öfversigtskarta öfver bergarterna på Östra Dal
  Törnebohm, Alfred Elis, 1838-1911 (cartographer)
  Sveriges geologiska undersökning (publisher)
  map 1870 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 28.
  Geologisk öfversigtskarta öfver Skandinavien, tafl. 1. / Törnebohm
  Törnebohm, Alfred Elis, 1838-1911 (author, cartographer)
  map [1892] Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 29.
  Geologisk öfversigtskarta öfver södra och mellersta Sverige, tafl. 2. / Törnebohm
  Törnebohm, Alfred Elis, 1838-1911 (author, cartographer)
  map [1892] Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 30.
  Blad 1 och 2
  Sveriges geologiska undersökning (publisher)
  map 1904 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 31.
  Blad 5 map 1905 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 32.
  Sveriges geologiska undersökning. Berggrundskartor Serie A1a
  Sveriges geologiska undersökning (publisher)
  map 1904-05 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 34.
  Öfversigtskarta angifvande de kvartära hafsaflagringarnes område samt kalkstens- och mergelförekomsters utbredning
  Sveriges geologiska undersökning (publisher)
  map 1897-1898 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 35.
  Sveriges geologiska undersökning : bladindelning för det dervid upprättade kartverket
  Sveriges geologiska undersökning (publisher)
  Generalstabens litografiska anstalt (printer)
  map 1866 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 36.
  Geologisk öfversiktskarta öfver Sverige : utgiven av Sveriges geologiska undersökning
  Sveriges geologiska undersökning (publisher)
  map 1884 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 37.
  Geologisk öfversigtskarta öfver Sveriges berggrund : upprättad och utgifven af Sveriges geologiska undersökning
  Sveriges geologiska undersökning (publisher)
  map 1910 Geologiska institutionen, Lunds universitet
 • 38.
  Geologisk öfversigtskarta öfver Sveriges berggrund : upprättad och utgifven af Sveriges geologiska undersökning
  Sveriges geologiska undersökning (publisher)
  map 1901 Geologiska institutionen, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!